მეცნიერება (STEM)

საბუნებისმეტყველო მეცნიერება

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების შესწავლა უზრუნველყოფს თანამედროვე მეცნიერების პროგრესულ სფეროებში მომავალი პროფესიების ხელმისაწვდომობას ბიოინფორმაციული ტექნოლოგიების, გენომის რედაქტირების, ნანომეტრიების, ბიოენერგიის, ფარმაკოქიმიისა და სხვა სფეროებში. 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერება

 სამეცნიერო განათლება თავისაფალ სკოლაში არის დაფუძნებული ღრმა თეორიულ ბაზაზე, პრაქტიკული სამუშაოები, კვლევა, ექსპერიმენტი, ფიზიკის, ქიმიის, ბიოლოგიისა და საინჟინრო სფეროში პირველი “საკუთარი” აღმოჩენები, სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა.  

საბუნებისმეტყველო მეცნიერება

ბავშვები ჩართულნი არიან სამეცნიერო პროცესში, აქვთ შესაძლებლობა იხილონ, თუ რას ნიშნავს სერიოზულად ჩაერთონ მეცნიერებაში და როგორ შეიძლება ეს საქმიანობა იყოს მომხიბვლელი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერება

ჩვენთან შექმნილია ყველა პირობა თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი  გაკვეთილებისა და ლაბორატორიული სამუშაოების ჩასატარებლად.  ლაბორატორიებს აქვს  მდიდარი ვიდეოთეკა,  სხვადასხვა პროცესების ამსახველი სქემები, დიაგრამები, პლაკატები.