2020 – 2021  სასწავლო  წლის  დაწყებისა და დამთავრების თარიღები

1-ლი სემესტრის დაწყება – დამთავრება :   15.09.2020 –  29.12.2020                          
1-ლი სემესტრი:  74 სასწავლო დღე  (16 სასწავლო კვირა)

მე – 2   სემესტრის დაწყება – დამთავრება   20.01.2021 – 18.06.2021
მე – 2   სემესტრი:  98  სასწავლო დღე (21 სასწავლო კვირა).

ზამთრის არდადეგები:   30.12. 2020 – 14.01.2021

საგაზაფხული  არდადეგები:  09.03.2021 – 12.03.2021

სადღესასწაულო  დღეები:

14 ოქტომბერი
23 ნოემბერი
1-2 იანვარი
19 იანვარი
3 მარტი
8 მარტი
9 აპრილი
29 აპრილი–3 მაისი  – სააღდგომო დღეები,
9 მაისი
12 მაისი
26 მაისი